Menu główne
Witamy
Nowiny
Artykuły
Szkolenia
Informacje dodatkowe
Nota prawna
Aktualności
Zamów biuletyn


Kanał RSS
Logowanie

Co to jest psychoterapia? Drukuj E-mail
Napisał: Polska Federacja Psychoterapii   
poniedziałek, 03 październik 2005

Oficjalne stanowisko Polskiej Federacji Psychoterapii

Psychoterapia to proces zamierzonego oddziaływania na pacjenta środkami psychologicznymi, którego celem jest:
leczenie zaburzeń psychicznych,

pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych

pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

rozwój osobowości


 
Badania Światowej Organizacji Zdrowia wykazują, że w każdym społeczeństwie jest około 10-15% osób z zaburzeniami psychicznymi. Według Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii szacuje się, że w Polsce psychoterapii powinno poddać się około 5-6 milionów osób.

Czy psychoterapia pomaga? Analiza wyników raportu Consumer Reports "The Efectiveness of Psychotherapy", przeprowadzona przez dr Martina E.P. Seligmana (w badaniu wzięło udział 7 tys. respondentów) wykazała, że:

Korzyścią z psychoterapii prowadzonej przez wykwalifikowanych specjalistów jest nie tylko rozwiązanie problemów, z powodu których pacjent szukał pomocy, ale także polepszenie zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, radzenie sobie z codziennym stresem, zwiększenie zadowolenia z życia, lepsze rozumienie samego siebie, rozwój osobisty, wzrost pewności siebie i wzrost samooceny. Co ciekawe, pacjenci korzystający z leków i psychoterapii nie doznawali większej poprawy niż ci, którzy korzystali tylko z psychoterapii.

Psychoterapeuta to zawód niezależny

Deklaracja Strasburska na temat psychoterapii

1. Psychoterapia jest specyficzną dyscypliną należącą do obszaru nauk humanistycznych, której uprawianie stanowi zawód wolny i niezależny.
2. Kształcenie w dziedzinie psychoterapii wymaga wysokiego poziomu kwalifikacji teoretycznych i klinicznych.
3. Gwarantuje się różnorodność metod psychoterapeutycznych.
4. Kształcenie w zakresie danej metody psychoterapeutycznej winno dokonywać się w całości i obejmuje: teorię, praktykę na własnej osobie oraz praktykę w superwizji. Edukacja obejmuje również obszerne podstawy z zakresu innych metod.
5. Dostęp do zawodu wymaga uprzednich przygotowań, zwłaszcza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Psychoterapeuta a psycholog i psychiatra

Psychoterapeuta  - kwalifikacje zawodowe: osoba, która ukończyła studia medyczne, społeczne lub humanistyczne oraz conajmniej 4-letnie (ok. 1800 godzin) szkolenie z zakresu psychoterapii. szkolenie to musi składać się z 3 elementów: własnej psychoterapii, szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz pracy z pacjentami pod superwizją.
 
przedmiot działalności: rozpoznanie i leczenie zaburzeń psychicznych, problemów emocjonalnych, pomaganie w trudnych sytuacjach życiowych i rozwój osobowości.

stosowane metody: metody psychoterapeutyczne: terapia systemowa, poznawczo-behawioralna, gestalt, humanistyczna, analiza transakcyjna, psychoanalityczna, eklektyczna.

Psycholog  - kwalifikacje zawodowe: osoba, która uzyskała dyplom magistra psychologii i jest teoretycznie przygotowana do diagnozy psychologicznej i pomocy psychologicznej.

przedmiot działalności: diagnoza psychologiczna; poradnictwo psychologiczne; inne obszary wymagają kształcenia podyplomowego. stosowane metody: wyłącznie metody psychologiczne; poradnictwo rodzinne, zawodowe, orzecznictwo.

Psychiatra kwalifikacje zawodowe: lekarz, który ukończył studia medyczne i zdobył stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii.

przedmiot działalności: rozpoznawanie i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych.

stosowane metody: leczenie farmakologiczne i elementy pomocy psychologicznej.

Czy w Polsce w ogóle istnieje zawód psychoterapeuty?

W Polsce nie ma prawnych uregulowań dotyczących zawodu psychoterapeuty. Oznacza to, że każdy może zarejestrować działaność psychoterapeutyczną i ją prowadzić. W rzeczywistości stwarza to możliwość nadużyć oraz działań niebezpiecznych i szkodliwych społecznie. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, środowisko psychoterapeutów zaczęło wydawać certyfikaty jako formę potwierdzania umiejętności psychoterapeutycznych. Nie istnieje jeden obowiązujący prawnie standard szkolenia psychoterapeutów w Polsce, żaden z wydawanych certyfikatów nie jest dokumentem państwowym

Gdzie można otrzymać certyfikat?

W Polsce istnieje około 10 stowarzyszeń psychoterapeutycznych prowadzących własne szkoły i wydających własne certyfikaty, współpracującyh także z instytucjami europejskimi. Są to, m.in.: Instytut Terapii Gestalt, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Ilu jest w Polsce psychoterapeutów?

Szacuje się, że w Polsce jest około 3 tys. psychoterapeutów. Trudność w dokładnym określeniu i liczby wynika z braku dostępności do list certyfikowanych psychoterapeutów w poszczególnych stowarzyszeniach, a także z braku jednolitych zasad certyfikacji. Zwraca to także uwagę na brak możliwości sprawdzenia czy potwierdzenia kwalifikacji danego psychoterapeuty przez pacjenta.

Równi i równiejsi

Respektowane przez administrację rządową spośród wszystkich stowarzyszeń są jedynie dwie organizacje: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polske Towarzystwo Psychiatryczne. Jest to sprzeczne z: art. 12 i 32 Konstytucji RP, dotyczącymi prawa równości stowarzyszeń, prawem konkurencji i swobody działaności gospodarczej, zawartym w Ustawie o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z 16.04.1993r., Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów z 15.12.2000r. Pominięcie pozostałych stowarzyszeń w konsultacjach społecznych dotyczących rozwiązań prawnych związanych z zawodem psychoterapeuty, skutkuje następująco:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia od stycznia 2004r., bez podstaw prawnych, zadecydował, że: wyłącznie psychoterapeuci posiadający certyfikaty obydwu Towarzystw mogą podpisywać kontrakty na psychoterapię z publiczną służbą zdrowia. Certyfikaty pozostałych organizacji, spełniających wysokie europejskie standardy, nie są respektowane przez dysponentów publicznych środków finansowych

2. Z dostępnych danych wynika, że: Polskie Towarzystwo Psychologiczne liczy 105 psychoterapeutów certyfikowanych, a Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - 320 psychoterapeutów certyfikowanych, co oznacza, że 86% pozostałych psychoterapeutów jest pozbawione możliwości podpisania kontraktów z NFZ
3. W projekcie ustawy o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów znajdują się zapisy zasadniczo wpływające na uprawianie zawodu psychoterapeuty i dostępność do niego. Zgodnie z art. 61 osoba świadcząca psychoterapię i nie będąca psychologiem podlega karze orgraniczenia wolności lub grzywny. Prawną konsekwencją takiego zapisu jest - nieuzasadnione merytorycznie - ograniczenie uprawnień osób nie będących psychologami do wykonywania zawodu psychoterapeuty.
4. W Projekcie Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w Sprawie Wykazu Kwalifikacji Niezbędnych do Wykonywania Poszczególnych Zawodów Wykonywanych w Ochronie Zdrowia, w punkcie 18 zapisano, że psychoterapeuta powinien przejść przeszkolenie specjalistyczne potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzy.... (tu urywa się oryginalny tekst)
 

Szkolenia z Recruit.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Recruit.pl Czytaj dalej ...